Statut Fundacji ZPP 

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ZPP” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Micorka w Kancelarii Notarialnej w dniu 12 stycznia 2022 r, ul Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w  językach obcych.
 3. Fundacja może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w szczególności zaś znakiem graficznym.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. rozwoju i technologii. 

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizacji jej celów. 

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Fundacja została powołana w celu:

 • promowania i szerzenia wartości istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego;
 • prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących obszarów kluczowych dla rozwoju państwa;
 • wspierania stabilności systemu prawnego oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego;
 • promowania idei zdrowego rozsądku i uczciwej konkurencji;
 • promowania wolności gospodarczej;
 • promowania informacji o uwarunkowaniach regulacyjnych i społeczno-gospodarczych w Polsce;
 • wszechstronnego wspierania rozwoju gospodarczego Polski.

 §7

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • finansowanie projektów edukacyjnych, biznesowych i społecznych;
 • organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez, w tym imprez publicznych propagujących cele Fundacji;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 • podejmowanie i wspieranie działań, których celem jest poprawa jakości prawa, procesu jego stanowienia oraz stosowania.

 §8

Fundacja nie ma na celu przynoszenia zysku organom nią zarządzającym, a wszelkie posiadane i zdobywane środki finansowe Fundacji przeznaczane są wyłącznie na potrzeby własnego funkcjonowania Fundacji i realizacji jej celów statutowych.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 §11

Dochody Fundacji pochodzić mogą, w szczególności, z:

 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji i subwencji oraz grantów;
 • dochodów ze zbiórek publicznych;
 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
 • dochodów z majątku Fundacji.

 §12

  1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji zgodnie z przepisami prawa.
  2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
  3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 Władze Fundacji

§13

Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 §14

 1. Rada Fundacji składa się z 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora.
 3. W przypadku braku Fundatora lub jego następcy prawnego, kolejnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji w formie uchwały.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora a w przypadku braku Fundatora lub jego następcy prawnego może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci członka Rady Fundacji, utraty przez niego praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub też w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Rada Fundacji jest organem, który sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich obszarach jej działania.
 7. Do kompetencji Rady Fundacji, poza innymi wymienionymi w Statucie, należy:
  • sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji,
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
  • udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
  • ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji;
  • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  • zatwierdzanie planów działalności Fundacji, o ile takie powstaną, w tym planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji;
  • w przypadku braku Fundatora lub jego następcy prawnego – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wyznaczanie Prezesa Zarządu Fundacji.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji poza jej siedzibą.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 11, posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane na wniosek członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Fundacji stosownego wniosku.
 10. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 11. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 12. Przewodniczący Rady Fundacji powiadamia o posiedzeniu członków Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 13. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku powołania lub odwołania członka Zarządu Fundacji, do skutecznego podjęcia uchwały konieczna jest obecność wszystkich członków Rady Fundacji.
 14. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia.
 15. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec Członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego lub faktycznego.
 16. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

 §15

  1. Zarząd Fundacji może składać się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
  2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. W przypadku braku Fundatora lub jego następcy prawnego, Zarząd Fundacji lub jego poszczególnych członków powołuje Rada Fundacji.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora a w przypadku braku Fundatora lub jego następcy prawnego może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Fundacji.
  4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub odwołania o którym mowa w ust. 3 powyżej.
  5. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  6. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • realizacja celów statutowych Fundacji;
 • sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 • uchwalanie regulaminów;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
  1. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
  2. Zarząd Fundacji może powołać prokurenta. Każdy z członków Zarządu Fundacji może odwołać prokurenta w dowolnym czasie.
  3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
  4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zarządu poza jej siedzibą.
  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  7. Posiedzenia Zarządu są zwoływane z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Fundacji stosownego wniosku. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym.
  8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia.

 

Sposób reprezentacji

§16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Fundacja może być również reprezentowana łącznie przez Członka Zarządu oraz prokurenta – o ile zostanie ustanowiony.

 

Zmiana statutu Fundacji

§17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków.

 

Połączenie z inną fundacją

§18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie całkowitego wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.

§20

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji i Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, wszystkich Członków tych organów.

§21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o analogicznych celach.