Fundacja ZPP został powołana w styczniu 2022 roku przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w celu finansowania programów i projektów w zakresie:
– promowania i szerzenia wartości istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego;
– prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących obszarów kluczowych dla rozwoju państwa;
– wspierania stabilności systemu prawnego oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
– promowania idei zdrowego rozsądku i uczciwej konkurencji;
– promowania wolności gospodarczej;
– promowania informacji o uwarunkowaniach regulacyjnych i społeczno-gospodarczych w Polsce;
– wszechstronnego wspierania rozwoju gospodarczego Polski.

Fundacja ZPP realizuje swoje cele m.in. poprzez:
– finansowanie projektów edukacyjnych, biznesowych i społecznych;
– finansowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez, w tym imprez publicznych propagujących cele Fundacji;
– współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
–finansowanie działań, których celem jest poprawa jakości prawa, procesu jego stanowienia oraz stosowania.

Zachęcamy do składania wniosków.